آگهی
دانلود فصل دوم ساخت ایران دانلود مسابقه 13 شمالی عکس فیلم بازیگرها
خانه » درس و دانشگاه » دانلود پروژه های AVR

بازی زولا

زولا یک بازی اکشن اول شخص آنلاین است که بازیکنان با ثبت نام و فعال سازی اکانت خود می توانند آن را به صورت رایگان دانلود و بازی کنند. بازی زولا مخصوص سیستم عامل ویندوز است و به صورت دوره ای مسابقات کشوری برای این بازی به صورت آنلاین برگزار می شود.

دانلود پروژه های AVR
امتیاز دهید

دانلود پروژه های AVR

* همگی پروژه های قرار داده شده برای دانلود در بر گیرنده سورس کد برنامه (کدویژن-فایلباپسوندهگز)
به همراه شماتیک برنامه شبیه سازی شده با برنامه پروتئوس هستند.
همچنین در همه آن ها از AtMega16 بهره بردهایم.


1- نمایشاعداد0تا9بررویسون7سگمنتکاتدمشترک

توضیح:7سگمنتکاتدمشترک،تشکیلشدهاز7عددLEDاست،بهگونهایکه
کاتدها(پلاریتهمنفی)آنهابههموصلشدهاست.بنابرایناینسرمشترکبهGround
یاپلاریتهمنفیوصلشدهوپایههایدیگرباlogicیکروشنمیشوندوبرایآندمشترکهمه
اینتوضیحاتوارونهاست.بهبیانیدیگر، 7سگمنتکاتدمشترکActivehigh
وآندمشترکActivelowمیباشد.

2- نمایشاعداد0تا9بررویسون7سگمنتکاتدمشترک به همراه کلید

توضیح: مشابه پروژهپیشیناست،بااینتفاوتکهدوکلیددرنظرگرفتهشدهاستتاباآنبتوانرقم
نمایشدادهشدهرابهگونهدستیکاهشیاافزایشداد.

3-نمایشیکعدد4رقمیروی7سگمنتچهارتاییبهروشمالتیپلکسشده

توضیح: یکیازویژگیهای7سگمنتهاایناستکهدیتاییارسالیبهآنهاپسازارسالازبینمیرود.
7سگمنتهایچندتاییکهبهروشمالتیپلکسریرفتارمیکنند(یعنیتسهیمزمانیواینکه
درهرلحظهیکیازآنهافعالمیباشد)ولیمامیخواهیمچهارعددرانمایشبدهیم.برایانجام
اینکارازترفندیبهرهمیبریموآناینکهبهگونهمتناوبوالبتهبدونوقفهدیتارابههرچهارسگمنت
ارسالمیکنیم،درواقعدرهرلحظهیکیازآنهاروشناستودادهموردنظرمارانشانمیدهد.
ولیازآنجاییکهاینتغییر سوییچ کردن روی سگمنتهابسیارسریعاستوچشمانسان
توانتشخیصآنراندارداینگونهبهنظرمیرسدکههر4تایآنهاروشنهستند.
خطایدیداینفایدههاراهمدارد!

دانلود

4- نمایشواژهرویLcdبهگونهروانومتحرک

توضیح:برایرواننشاندادنمتن، مختصاتجاییکهمیخواهیم بررویLcdبنویسیمراپیوسته
تغییرمیدهیم و به جلو می بریم.بههمینسادگی.

دانلود

5-شمارشگررویLCD

توضیح:دراینپروژه،درسمتچپLCD،از0تا100شمارشمیشودوبهمحضرسیدنبه100در
سمتراستبهرقمدرجشدهدرآنجامیافزاید.(بستههایسدتایی)وبههمینترتیبتا900میرود.

نکتهایکهدراینپروژهمهماست،چگونگیچاپمتغیربررویLCDهست.همانگونهکهمیدانیدبر
رویLCDمیتوانباتوابعputcharوputs،هرگونهرشتهایراچاپکردولینمیتوانمتغیرچاپکرد.
برایتوضیحبیشتردراینزمینهبهاینپستنگاهکنید.

دانلود

6-ساعتدیجیتالیبررویLCD

توضیح: یک ساعت که از زمان00:00:00آغازبهکارمیکندوپسازردکردنزمان23:59:59دوبارهصفر
میشودواینروالتکرارمیشود.میتوانیدتقویمهمبهآنبیفزاییدبدینترتیبکهپسازهربارصفر
شدنیکواحدبهروزبیفزایدو…

دانلود

7-نمایشگر ساعت دیجیتال با 7 سگمنت ها

برای دانلود کلیک کنید


√ √ توجه: کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.

در صورت داشتن هر گونه پرسش، زیر همین پست کامنت بگذارید.

برای دانلود برنامه پروتوس و کدویژن این جا کلیک کنید
تلگرام کول دانلود

آگهی

راهنما

> راهنمای دانلود: پس از کلیک بر لینک سرور ، گزینه دانلود عادی و سپس لینک دانلود پیشنهادی

کلیک کنید تا فایل آغاز به دانلود کند. / آموزش تصویری: اپرا

> آموزش چسباندن صوت دوبله به فیلم: در Km Player، کلیک راست کرده، سپس گزینه Open آن گاه

Load External Audio و در پایان فایل صوتی مورد نظر را برگزینید.

> جهت دیدن بدون مشکل فیلم ها، K-Lite (ویندوز) و BSPlayer یا QQPlayer (اندروید) دانلود کنید.

> دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. رضایت شما هدف ماست.

> آموزش ادامه دانلود لینک های از کار افتاده

> آموزش سوییچ فایل های دوزبانه

> راهنمای کیفیت فیلم ها

دیدگاه ها

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. سلام

    عضویت در گروه واتس آپ و تلگرام بچه های الکترونیک کشور :

    09176762585

    همراه با آموزش الکترونیک و برنامه نویسی.
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

Captcha loading...

تمامی حقوق نزد کول دانلود محفوظ است و کپی برداری از محتوا با ذکر و درج لینک ما به عنوان منبع بلامانع است. طراحی شده توسط پارس تمز